Regulamin

Regulamin Sklepu Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED S.C. E. P. Puch
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Internetowym Sklepie Zaopatrzenia Medycznego prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ort-med.com.pl.
§ 1. Definicje
1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedający – Sklep Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED S.C. E. P. Puch z siedzibą w Radomsku, ul. Mickiewicza 16, 97-500 Radomsko, NIP 772-23-67-771, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane do kontaktów ze Sprzedającym:
Sklep Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED S.C. E.P. Puch
ul. Mickiewicza 16
97-500 Radomsko
Telefon: (+48) 44 680 95 47
Faks: (+48) 44 680 95 47
Adres email: ort-med@wp.pl
5. Przedmiot sprzedaży - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej.
6. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym ort-med.com.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.
7. Karta produktu - pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego ort-med.com.pl zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego ort-med.com.pl.
10. Internetowy Sklep Zaopatrzenia Medycznego - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ort-med.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2. Zasady ogólne
1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Zaopatrzenia Medycznego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
3. Prezentowane na stronie internetowej opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Zaopatrzenia Medycznego ort-med.com.pl.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego ort-med.com.pl należy je wszystkie wyłączyć.
b) minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.
5. Klient zobowiązany jest do:
a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania z Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania z Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
§ 3. Składanie zamówień i zawarcie umowy
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.ort-med.com.pl, telefonicznie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia Sklepu.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienia składane telefonicznie oraz w miejscu prowadzenia Sklepu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00.
4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Składam zamówienie".
7. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Składam zamówienie" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.
8. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Składam zamówienie".
10. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
11. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
13. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.
14. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
15. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.ort-med.com.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.
16. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT.
§ 4. Cena i metody płatności
1.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty wysyłki.
2.Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przy odbiorze przesyłki - zapłata gotówką pracownikowi Poczty Polskiej, dostarczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem) - forma dostępna wyłącznie na terenie Polski,
b) przy odbiorze w siedzibie Sklepu Zaopatrzenia Medycznego ul. Mickiewicza 16, 97-500 Radomsko - gotówką, kartą płatniczą lub kredytową (Visa, Master Card, Maestro),
c) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:
Sklep Zaopatrzenia Medycznego Ort-med S.C. E. P. Puch
ul. Mickiewicza 16
97-500 Radomsko
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Nr konta: 22 1020 3958 0000 9902 0135 7466
W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego".
3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem lub przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.
§ 5. Dostawa
1. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego.
2. Dostawa produktów odbywa się :
a) przesyłką pocztową poprzez Pocztę Polską
b) osobiście ze Sklepu Zaopatrzenia Medycznego w Radomsku, ul. Mickiewicza 16.
3. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego, czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez Pocztę Polską i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych, zaś za granicą od 5 do 11 dni roboczych.
§ 6. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta dostępnym pod adresem (isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=F5CF6FB2BF20318EC7B967501081EF7F?id=WDU20140000827&type=2). Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres ort-med@wp.pl.
6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane Kontaktowe.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 7. Reklamacje towarów
1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sklepu Zaopatrzenia Medycznego ORT-MED S.C. w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy ort-med@wp.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w sklepie lub informuje o takich gwarancjach.
§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego.
2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem internetowego Sklepu Zaopatrzenia Medycznego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1 ust.4 Regulaminu lub mailowo na adres ort-med@wp.pl.
§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Internetowym Sklepie Zaopatrzenia Medycznego oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
3. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego. ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374).

Kategorie

Copyright 2018 program AptusShop - program sklepu, tworzenie stron: http://www.aptus.pl