zasady refundacji przez NFZ

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfi kować dane przedstawione w zleceniu. Zlecenie może być dostarczone do ŁOW NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową.

 

 

!

Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ,
do którego został zgłoszony pacjent.

 

 

Zlecenia wystawione osobom zameldowanym na terenie województwa łódzkiego można potwierdzić w punktach potwierdzania zleceń ŁOW NFZ: w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

 

Uwaga! Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi: 

 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i w środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) – wystawiane przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 
 • zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, które składa się z dwóch części: 
  • „Część A” – wystawiana przez upoważnionego lekarza\felczera ubezpieczenia zdrowotnego, 
  • „Część B” – wystawiana przez oddział Funduszu.

Uwaga! Karty zaopatrzenia na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, wystawione przed dniem 1 stycznia 2010 r. zachowują ważność na czas ich wydania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

 

! Lekarz zobowiązany jest do odnotowania wystawienia zlecenia w karcie zaopatrzenia
lub „Części B” zlecenia.

 

Comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze

Podstawą do zaopatrzenia w: 

 • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, 
 • pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, 
 • sprzęt stomijny, 
 • cewniki, worki do zbiórki moczu,

jest prawidłowo wypełniona „Część A” zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie wraz z ważną, wystawioną i potwierdzoną przez oddział wojewódzki NFZ, „Częścią B” tego zlecenia.

 

„Część B” zlecenia wystawiana jest przez oddział wojewódzki NFZ na podstawie „Części A” pierwszego zlecenia na środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie, maksymalnie na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Wystawiane przez zlecającego „Części A” zleceń, w okresie ważności „Części B”, nie wymagają potwierdzenia przez oddział Funduszu.

 

Realizacja zlecenia następuje u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ. Informacja o miejscach realizacji znajduje się na stronach internetowych i w siedzibach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 

Świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien odnotować w karcie (lub w „Części B” zlecenia) jego realizację, wpisując słownie miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie, a na zleceniu – datę otrzymania przez pacjenta zaopatrzenia w środki pomocnicze.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, środki pomocnicze przysługują „raz na miesiąc”, dlatego realizacja zleceń na dany miesiąc możliwa jest wyłącznie do ostatniego dnia danego miesiąca. Zasada ta obowiązuje również w przypadku realizacji zlecenia na zaopatrzenie w środki comiesięczne, wystawionego na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące z zachowaniem 30 dniowego terminu ważności zlecenia.

 

 

!

Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca,
na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.


Przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze (niecykliczne)

Ten rodzaj zaopatrzenia wydawany jest na zlecenie lekarza. Pacjent może zrealizować takie zlecenie – potwierdzone i zaewidencjonowane – u każdego świadczeniodawcy, który podpisał umowę z Funduszem.


Zlecenie wystawia określony specjalista, np. zlecenie na aparat słuchowy – laryngolog, na soczewki okularowe – okulista, a na protezę piersi – onkolog.

 

Należy pamiętać, że zlecenie traci ważność po upływie 30 dni od daty jego wystawienia. Datą realizacji świadczenia jest data odbioru (wpisana w zleceniu). Od niej obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

 

Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz osoby uprawnione do wystawiania zleceń określa rozporządzenie ministra zdrowia.

 

W przypadku braku środków finansowych na refundację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oddział Funduszu tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie, a ważność zlecenia zostaje przedłużona o czas oczekiwania w kolejce na potwierdzenie zlecenia. Od daty odbioru obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

 

Zasady finansowania

Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze pacjent otrzymuje na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (100%, 70%, 50%).

 

Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

 

Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje: 

 • inwalidom wojennym i wojskowym, 
 • cywilnym niewidomym ofi arom działań wojennych, 
 • osobom represjonowanym, 
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Kategorie

Copyright 2018 program AptusShop - program sklepu, tworzenie stron: http://www.aptus.pl